دوچرخه سواري

دوچرخه سواری است فعالیت های ورزشی است که با دوچرخه انجام نامیده می شود.

این خدمات عبارتند از دوچرخه سواری جاده با مسابقه دوچرخه سواری جاده، دو ماراتن دوچرخه سواری، دوچرخه سواری و مسابقات عمومی، ادامه دوچرخه سواری، دوچرخه سواری در کوهستان، سیکلوکراس، دادگاه (رانندگی مهارت های)، BMX، دوچرخه کوهستان جهت یابی، تک چرخ، و داخلی به سبک دوچرخه سواری دوچرخه سواری هنر، توپ چرخه و دوچرخه چوگان. به عنوان شکلی از آموزش و مستقل ورزش ریسندگی، یا دوچرخه سواری داخلی را توسعه داده است.
(منبع: wikipedia.de)

در دوچرخه سواری ولفهاگن ارائه شده توسط

 

TSV Blau/Weiß Ippinghausen                    TSV Niederelsungen

TSV BW Ippingh Logo                      TSV Niederelsungen Logo