تیر اندازی

تیراندازی با کمان یک ورزش تیراندازی با تیر و کمان است. تیراندازی امروز در اهداف استاندارد با کمان ریکرو، که دستگاه ها و تثبیت کننده های هدف قرار دادن در آنها کشت و ورزش ورق به طور گسترده استفاده. تیراندازی با کمان یکی از ورزش دقیق است.
(منبع: https://de.wikipedia.org/wiki/Bogenschiessen)

در Wolfhagen این ورزش زیبا در چند باشگاه ارائه شده:

 

TSV Niederelsungen

 

SSV Istha