بسکتبال

بسکتبال است که معمولا در سالن ورزشی توپ اداره می شود. در بسیاری از موارد، با این حال، یکی از هم سبد Outddor می بیند. در این ورزش سعی کنید دو تیم به پرتاب توپ به سبد حریف هر. سبد 3.05 متر ارتفاع به دو طرف باریک از زمین متصل هستند.
این ورزش بسیار سریع و پویا، اما با این وجود بسیار منصفانه است، اجازه زیرا هیچ تماس مستقیم فیزیکی رخ می دهد.

در Wolfhagen این ورزش بزرگ است که در ارائه
...